Gốm Sáng Tác

 Lâu đài tuyết, H 40cm  Lâu đài tuyết, H 40cm