Thú Gốm

 Chim đôi hạnh phúc  Chim đôi hạnh phúc
 Chim mãng cầu, D12cm  Chim mãng cầu, D12cm