Chuyện Gốm Nam Bộ

Đời của gốm!

Đời của gốm và chuyện nghề được kể qua hình ảnh những người làm nghề, học nghề đi xuyên suốt từ lò củi, lò gạch...