Chuyện Gốm Nam Bộ

Chuyện gốm Nam Bộ | Áo Nhật Bình và gốm cổ phục tại Vườn Nhà Gốm

𝓐́𝓸 𝓝𝓱𝓪̣̂𝓽 𝓑𝓲̀𝓷𝓱“𝐷𝑜 ℎ𝑜𝑎 𝑣𝑎̆𝑛 𝑜̛̉ 𝑐𝑜̂̉ 𝑎́𝑜 𝑘ℎ𝑖 𝑔ℎ𝑒́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑐, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑎́𝑜 𝑛𝑎̀𝑦...