Đĩa Gốm

 Đĩa cúc nhỏ  Đĩa cúc nhỏ
 Đĩa Hoa cúc  Đĩa Hoa cúc

Đĩa Hoa cúc

1,650,000₫

 Đĩa Hoa lan  Đĩa Hoa lan

Đĩa Hoa lan

1,650,000₫

 Đĩa Hoa mai  Đĩa Hoa mai

Đĩa Hoa mai

1,650,000₫

 Đĩa Hoa trúc  Đĩa Hoa trúc

Đĩa Hoa trúc

1,650,000₫

 Đĩa lan nhỏ  Đĩa lan nhỏ
 Đĩa mai nhỏ  Đĩa mai nhỏ
 Đĩa trúc nhỏ  Đĩa trúc nhỏ