Đĩa Gốm

 Đĩa cúc nhỏ, D32 cm  Đĩa cúc nhỏ, D32 cm
 Đĩa Hoa cúc, D52 cm  Đĩa Hoa cúc, D52 cm
 Đĩa Hoa lan, D52 cm  Đĩa Hoa lan, D52 cm
 Đĩa Hoa mai, D52 cm  Đĩa Hoa mai, D52 cm
 Đĩa Hoa trúc, D52 cm  Đĩa Hoa trúc, D52 cm
 Đĩa lan nhỏ, D32 cm  Đĩa lan nhỏ, D32 cm
 Đĩa mai nhỏ, D32 cm  Đĩa mai nhỏ, D32 cm
 Đĩa trúc nhỏ, D32 cm  Đĩa trúc nhỏ, D32 cm