Đôn, Chân Kê Chậu

 Chân kê chậu lớn  Chân kê chậu lớn