Thố

 Thố ba (14x14)  Thố ba (14x14)
 Thố đại (25x25)  Thố đại (25x25)
 Thố mini (7x7)  Thố mini (7x7)
 Thố năm (18x18)  Thố năm (18x18)
 Thố nhất (9x9)  Thố nhất (9x9)
 Thố nhì (12x12)  Thố nhì (12x12)
 Thố sáu (22x22)  Thố sáu (22x22)
 Thố tư (16x16)  Thố tư (16x16)