Ché Dây xanh,  bình cắm hoa gốm Nam Bộ, H30cm
 Ché Dây xanh,  bình cắm hoa gốm Nam Bộ, H30cm
 Ché Dây xanh,  bình cắm hoa gốm Nam Bộ, H30cm
 Ché Dây xanh,  bình cắm hoa gốm Nam Bộ, H30cm
 Ché Dây xanh,  bình cắm hoa gốm Nam Bộ, H30cm