Bình cổ nhọn trắng H25cm
 Bình cổ nhọn trắng H25cm