Tượng ma nhóc lọng trang trí Halloween, H25 cm
 Tượng ma nhóc lọng trang trí Halloween, H25 cm
 Tượng ma nhóc lọng trang trí Halloween, H25 cm