Tượng ma anh Hai trang trí Halloween, R30xC40 cm
 Tượng ma anh Hai trang trí Halloween, R30xC40 cm
 Tượng ma anh Hai trang trí Halloween, R30xC40 cm
 Tượng ma anh Hai trang trí Halloween, R30xC40 cm