Tượng ma em út trang trí Halloween, R30xC30 cm
 Tượng ma em út trang trí Halloween, R30xC30 cm
 Tượng ma em út trang trí Halloween, R30xC30 cm