Tượng ma bé lọng trang trí Halloween, H10 cm
 Tượng ma bé lọng trang trí Halloween, H10 cm