Tượng bí tròn size trung trang trí Halloween, R26xC20 cm
 Tượng bí tròn size trung trang trí Halloween, R26xC20 cm
 Tượng bí tròn size trung trang trí Halloween, R26xC20 cm