Tượng bí tròn size nhỏ trang trí Halloween, R27xC15 cm
 Tượng bí tròn size nhỏ trang trí Halloween, R27xC15 cm