Tượng bí chú hề mũm mĩm trang trí Halloween, R30xC30 cm
 Tượng bí chú hề mũm mĩm trang trí Halloween, R30xC30 cm
 Tượng bí chú hề mũm mĩm trang trí Halloween, R30xC30 cm
 Tượng bí chú hề mũm mĩm trang trí Halloween, R30xC30 cm