Tượng bí chú hề mi nhon trang trí Halloween, R25xC40 cm
 Tượng bí chú hề mi nhon trang trí Halloween, R25xC40 cm