Bình độc bản cắm hoa men giả cổ dáng chai nước, xưởng Thủ Biên, C33 x M7

2,860,000₫
 Bình độc bản cắm hoa men giả cổ dáng chai nước, xưởng Thủ Biên, C33 x M7
 Bình độc bản cắm hoa men giả cổ dáng chai nước, xưởng Thủ Biên, C33 x M7
 Bình độc bản cắm hoa men giả cổ dáng chai nước, xưởng Thủ Biên, C33 x M7
 Bình độc bản cắm hoa men giả cổ dáng chai nước, xưởng Thủ Biên, C33 x M7
 Bình độc bản cắm hoa men giả cổ dáng chai nước, xưởng Thủ Biên, C33 x M7
 Bình độc bản cắm hoa men giả cổ dáng chai nước, xưởng Thủ Biên, C33 x M7
 Bình độc bản cắm hoa men giả cổ dáng chai nước, xưởng Thủ Biên, C33 x M7