Đèn gốm trang trí, C33 x R20cm
 Đèn gốm trang trí, C33 x R20cm
 Đèn gốm trang trí, C33 x R20cm