Tượng gốm cá hoá long, H85cm
 Tượng gốm cá hoá long, H85cm
 Tượng gốm cá hoá long, H85cm
 Tượng gốm cá hoá long, H85cm