Bình độc bản cắm hoa men chảy dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C30 x M10

2,050,000₫
 Bình độc bản cắm hoa men chảy dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C30 x M10
 Bình độc bản cắm hoa men chảy dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C30 x M10
 Bình độc bản cắm hoa men chảy dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C30 x M10
 Bình độc bản cắm hoa men chảy dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C30 x M10
 Bình độc bản cắm hoa men chảy dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C30 x M10
 Bình độc bản cắm hoa men chảy dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C30 x M10