Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men chảy ngẫu nhiên, xưởng Thủ Biên

1,750,000₫
Tiêu đề:
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men chảy ngẫu nhiên, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men chảy ngẫu nhiên, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men chảy ngẫu nhiên, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men chảy ngẫu nhiên, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men chảy ngẫu nhiên, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men chảy ngẫu nhiên, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men chảy ngẫu nhiên, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men chảy ngẫu nhiên, xưởng Thủ Biên