Bình dây lá men cam 4 quai, C65 x R18 cm
 Bình dây lá men cam 4 quai, C65 x R18 cm
 Bình dây lá men cam 4 quai, C65 x R18 cm
 Bình dây lá men cam 4 quai, C65 x R18 cm