Tượng Phật Thích ca đồng nhũ, C30 x R26cm
 Tượng Phật Thích ca đồng nhũ, C30 x R26cm
 Tượng Phật Thích ca đồng nhũ, C30 x R26cm
 Tượng Phật Thích ca đồng nhũ, C30 x R26cm
 Tượng Phật Thích ca đồng nhũ, C30 x R26cm