Tượng phật quỳ Thái chất liệu đất nung, H50cm
 Tượng phật quỳ Thái chất liệu đất nung, H50cm
 Tượng phật quỳ Thái chất liệu đất nung, H50cm