Tượng Phật Naga, R28xC50 cm
 Tượng Phật Naga, R28xC50 cm
 Tượng Phật Naga, R28xC50 cm
 Tượng Phật Naga, R28xC50 cm