Tượng Phật Naga, gốm mỹ nghệ Nam bộ, R28xC50 cm
 Tượng Phật Naga, gốm mỹ nghệ Nam bộ, R28xC50 cm
 Tượng Phật Naga, gốm mỹ nghệ Nam bộ, R28xC50 cm
 Tượng Phật Naga, gốm mỹ nghệ Nam bộ, R28xC50 cm