Tượng đất nung Ông già Noel, H26 cm
 Tượng đất nung Ông già Noel, H26 cm
 Tượng đất nung Ông già Noel, H26 cm
 Tượng đất nung Ông già Noel, H26 cm
 Tượng đất nung Ông già Noel, H26 cm