Chó gốm ngông nghênh, C20 x D28 cm
 Chó gốm ngông nghênh, C20 x D28 cm
 Chó gốm ngông nghênh, C20 x D28 cm