Tượng bí tròn lớn trang trí Halloween, R30xC30 cm
 Tượng bí tròn lớn trang trí Halloween, R30xC30 cm
 Tượng bí tròn lớn trang trí Halloween, R30xC30 cm