Đôn lọng xanh lá, R30 cm x C44 cm
 Đôn lọng xanh lá, R30 cm x C44 cm