Đèn gốm trang trí cho khách hàng dự án khách sạn, H45 cm
 Đèn gốm trang trí cho khách hàng dự án khách sạn, H45 cm
 Đèn gốm trang trí cho khách hàng dự án khách sạn, H45 cm
 Đèn gốm trang trí cho khách hàng dự án khách sạn, H45 cm