Chén chấm tròn xanh, C3 x R5cm
 Chén chấm tròn xanh, C3 x R5cm
 Chén chấm tròn xanh, C3 x R5cm