Cá miệng rộng hóng hớt, D18 cm
 Cá miệng rộng hóng hớt, D18 cm
 Cá miệng rộng hóng hớt, D18 cm
 Cá miệng rộng hóng hớt, D18 cm