Bình tú cầu bách hoa nhỏ, C17xR17 cm
 Bình tú cầu bách hoa nhỏ, C17xR17 cm
 Bình tú cầu bách hoa nhỏ, C17xR17 cm
 Bình tú cầu bách hoa nhỏ, C17xR17 cm
 Bình tú cầu bách hoa nhỏ, C17xR17 cm
 Bình tú cầu bách hoa nhỏ, C17xR17 cm
 Bình tú cầu bách hoa nhỏ, C17xR17 cm