Bình củ tỏi xanh dương ngọc, bình cắm hoa gốm Nam bộ, H25cm
 Bình củ tỏi xanh dương ngọc, bình cắm hoa gốm Nam bộ, H25cm
 Bình củ tỏi xanh dương ngọc, bình cắm hoa gốm Nam bộ, H25cm
 Bình củ tỏi xanh dương ngọc, bình cắm hoa gốm Nam bộ, H25cm
 Bình củ tỏi xanh dương ngọc, bình cắm hoa gốm Nam bộ, H25cm
 Bình củ tỏi xanh dương ngọc, bình cắm hoa gốm Nam bộ, H25cm