30 giây, quần hoa, xe cub 50 và một ngày tình cờ lạc vào con đường gốm Nam bộ

30 giây, quần hoa, xe cub 50 và một ngày tình cờ lạc vào con đường gốm Nam bộ

Video ngắn ghi lại một ngày tình cờ trên con xe chòng chành của anh camera quần hoa, lạc vào một không gian xanh đầy gốm.

___
Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn
| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat
← Bài trước Bài sau →